آموزش و هماهنگی

دیپرتمنت آموزش و هماهنگی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان از تمام فعالیت های کارمندان تخنیکی خویش در این دیپارتمنت پی گیری مینماید. جهت هماهنگی برای منابع موجوده در سطح ملی راهنمایی لازم اریه مینماید، برای تطبیق پالیسی و استراتیژی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان همراه با دیپارتمنت های دیگر صحت عامه، تمویل کننده ها و شرکای دیگر دادخواهی مینماید. فعالیت های منظم نظارتی و ادرزیابی را جهت ارایه فعالیت های با کیفیت ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان انجام میدهد. جهت تقویه رول نظارتی در سطح ملی، رهبری استراتیژیک مسلکی و ورودی های تخنیکی را ارایه میدارد.

در انکشاف پلان های طویل المدت و قصیرالمدت سهم رهبری کننده را دارا میباشد. هماهنگی را میان انکشاف پروگرام های ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان و شرکای آن در سطح ملی و ولایتی بشمول مرور و کنفرانس های مهم تسهیل مینماید. برای ارزیابی و نظارت و مرور کلی مداخلات ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان پلان ها را انکشاف داده و برای عملی شدن آن کوشش میکند. جلسات هماهنگی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان را دایر مینماید. از جمع آوری گزارشات تخنیکی افسر های صحت باروری ولایتی خود را مطمین ساخته و پروگرام های ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان را راهنمایی مینماید. به کمک ریاست های دیگر در طرح، تطبیق و تسنید اسناد و شریک سازی تمرینات خوب را هماهنگ مینماید. مداخلات نوآوری مربوط به ریاست باروری به شمول کارت نمره دهی را حمایه و توسعه میدهد. پروگرام ها و دیپارتمنت های دیگر را  در آماده سازی و تحویل دهی گزارشات با کیفیت برای نهاد های تمویل کننده راهنمایی مینماید. ازهماهنگی و استفاده فعالیت های داخل خدمت آموزشی چه از ولایات به مرکز و یا برعکس آن خویش را مطمین میسازد، تا ارتباطات را میان فعالیت های آموزشی داخل خدمت و جریان خدمت را در ساحات کاری ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان با همکاری نزدیک دیپارمنت آموزش تقویت نماید.