امراض صحت باروری

بخش  امراض صحت باروری ریاست صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان بالای برنامه ریزی ، راپور دهی ، مفاهمه ، هماهنگی ، مونیتورینگ و سوپرویژن ، تریننگ و انکشاف تمام صحت امراض تمرکز مینماید.خلاصه فعالیت این در زیر موجود است

  • برمامه ریزی ،انکشاف پلان های ملی و راپور دهی برای فیستولا ولادی ، سرطان های ثدیه و عنق رحم اچ آی وی و انتانات مقاربت جنسی ، عقامت ومشکلات مرتبط به یائسگی در هماهنگی نزدیک با GDPM,NCD ،CDC و اشتراک دیگر شرکا درجلسات برنامه ریزی استراتیزیک ، کمک به مرور و تجدید ، و پروسس اسناد های مرتبط پروگرام صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان تهیه راپور های هفته وار، ماهوار ، ربعوار و سالانه .
  • هماهنگی و مفاهمه:

هماهنگی برای اهداث و توسعه مراکز معاینه مرحله اول سرطان های ثدیه و عنق رحم ، پروگرام اهتمامات فیستولا ولادی در شفاخانه های حوزوی و رهبری کمیته ها برای فعالیت نمودن روی فیستولا ، سرطان های ثدیه و عنق رحم اچ آی وی /انتانات مقاربت جنسی عقامت و یائسگی.

  • مونیتورینگ و سوپرویژن:

بازدید های منظم مونیتورینگ و سوپرویژن از بخش فیستولا و سرطان های ثدیه و عنق رحم و جلسات تریننگ مرتبط به آن.جمع آوری راپور ها از فیستولا ولادی و سرطان ها و تهیه بازدهی.

  • تریننگ و ظرفیت سازی:

پروسه انکشاف ، تکمیل و تجدید بسته های منبع آموزشی تریننگ و بسته های تریننگ برای فیستولا ولادی سرطان های ثدیه وعنق رحم عقامت و مشکلات یائسگی تسهیل میکند.