تنظیم خانواده وخدمات مراقبت صحت باروری

دیپارتمنت تنظم خانواده وخدمات مراقبت صحت باروری ریاست صحت باروری ،مادر ، نوزاد، طفل و نوجوان صلاحیت رهبری نقد نمودن اشتباهات فعالیت تنظیم خانوده ، ساختن پالیسی ، راهکار ، انکشاف پروتوکول ها ، رهنمای فعالیت های شرکا تطبیق کننده و هماهنگی همرای دیگر دست اندرکاران  را داشت. دیپارتمنت تنظم خانواده وخدمات مراقبت صحت باروری مسولیت ابتدایی برای تنظیم خانوده /فاصله دهی میان ولادت ها وسهم خدمات مراقبت های صحت باروری در راهکار RMNCAH دارد.

هدف دیپارتمنت خدمات مراقبت های صحت باروری /تنظیم خانواده بهبود وضیعت صحت باروری فامیل های افغانستان از طریق تهیه خدمات تنظیم خانواده/فاصله دهی میان ولادت ها مشترک با جامعه ، شرکا انکشافی و سکتور خصوصی میباشد.

دو شیوه استراتیژیک صحت باروری مادر نوزاد طفل و نوجوان این راهکار مسقتیما بالای بهبود عرضه خدمات صحت باروری و تنظیم خانواده/فاصله دهی میان ولادت ها و افزایش پوشش تنظیم خانواده/فاصله دهی میان ولادت ها برای تمام نفوس خصوصاّ در ساحات دورتر در میان افراد فقیر ونفوس کوچی ها یکی از الویت های بلند ریاست صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان باقی میماند تا خانم ها غرض به تعویق انداختن حمل اول باری شان تشویق گردند. دیپارتمنت تنظم خانواده وخدمات مراقبت صحت باروری برای هماهنگی ، دادخواهی و به تحرک آوردن منابع در همکاری با شرکا ایشان انجام خواهند داند.

ترویج نمودن تنظیم خانواده از طریق دادخواهی و پالیسی گفتگو، تقویه ظرفیت عرضه کنندگان صحی برای عرضه خدمات کامل  میتود های تنظیم خانواده ، بهبود عرضه خدمات تنظیم خانواده /فاصله دهی میان ولادت ها در تمام سطوح ، تقویه خدمات تنظیم خانواده /فاصله دهی میان ولادت در سطح جامعه ، افزایش معلومات تعلیمات و مفاهمه و تغییر سلوک برای استفاده وسیع تنظیم خانواده /فاصله دهی میان ولادت ها ، ادغام خدمات تنظیم خانواده /فاصله دهی میان ولادت ها در تمام سطوح سکتور خصوصی ، تقویه نمودن جریان معلومات شامل تخیمن و محاسبه برای خدمات مراقبت صحت باروری تا ازفرمایش اکمالات منظم ضروریات مراقبت صحت باروری و دسترسی به خدمات مراقبت صحت باروری و اکمالات با کیفیت ، تقویه آموزش های داخل خدمت مراقبت صحت باروری ، بهبود بخشیدن موجودیت و دسترسی به خدمات مراقبت صحت باروری اهداف دیپارتمنت خدمات مراقبت های صحت باروری و تنظیم خانواده میباشند.