دست آورد ها

دست آورد های بزرگ سال  2017

دست آورد های کلیدی 2015-2016

  • ورکشاپ مروری پروگرام ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان برای 34 ولایت افغانستان در حوزه های کابل، بلخ، ننگرهار هرات و کندهار دایر گردید.
  • بازدید نظارتی ساحه از افسر های ریاست باروری ولایتی و تسهیلات صحی در 7 ولایت جهت مطمین شدن درعرضه خدمات ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان.
  • عرضه کننده گان و مدیران صحی از شفاخانه های ولادی در بخش های فیستولای ولادی، تنظیم خانواده، BEmONC، CEmONC، مدیریت شفاخانه، مراقبت نوزاد و  COC آموزش دیدند.
  • رهبری موثر و مفید پالیسی، استراتیژی، معیار ها، وهنمود ها، پروتوکول ها و راهکار های انکشاف بسته های منابع آموزشی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان جهت حصول اطمینان تطبیق پروگرام ها از طریق مشارکت و دخیل سازی دیپارتمنت های مرکزی و ولایتی وزارت صحت عامه، شرکای تطبیق کننده و سایر شرکا اجرا میگردد.
  • شاخص های ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان و معلومات HMIS در سطح ملی و محلی از طریق استفاده کارت نمره دهی تعقیب و تحلیل میگردد. هم چنان تصامیم مبتنی بر شواهد اهداف ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان گرفته میشود.
  • 22 بخش مراقبت های نوزاد در 17 ولایت توسط حمایه پروژه سارک ایچاد گردید.
  • مرکز منابع معلوماتی و مراکز آموزشی در ولایات بلخ، قندهار، هرات و کابل با حمایه مالی USAID توسط پروژه حمایت ایجاد گردید.

در 21 شفاخانه ولایتی بانک های خون تجهیز گردید و خدمات شان بهبود یافت. همچنان به تعداد 30 امبولانس به ولایات توسط تمویل امانی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان توزیع گردید.