دیدگاه و ماوریت

ماموریت

بهبود وضیعت صحت باروری فامیل ها در افغانستان با اطمینان از عرضه خدمات مراقبت های صحت باروری و ارتقا صحت باروری مساوی و شکل دوامدار.

دیدگاه

فامیل های صحتمند در افغانستان جایکه تمام افراد ممکن به معلومات صحت باروری و خدمات با کیفیت در تمام طول عمر شان دسترسی داشته باشند.