رهنمود تنظیم خانواده

رهنمود ملی خدمات وقفه میان ولادت ها برای تنظیم خانواده مبتنی بر ماموریت، دید، ارزش ها و اصول وزارت صحت و پالیسی ملی صحت دولت افغانستان استوار است. این پالیسی توضیح میدهد که وزارت صحت عامه تظمین میداردکه همه مرد و زن دسترسی به معلومات و خدمات  تنظیم خانواده داشته و تظمین میدارد که خدمات تنظیم خانواده را در سیستم مراقبت های صحی ملی جاگزین خواهد شد.

مجموعه رهنمود های فعلی در سل 2013 ایجاد شده و به زبان های دری، پشتوو انگلیسی قابل دسترس میباشد.