شرکا

ریاست صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان وزارت صحت عامه با شرکا بین المللی و غیر بین المللی خود به صورت مشترک تلاش میکند تا عرضه خدمات صحی مادر، نوزاد و طفل در افغانستان بهبود حاصل نماید.دفتر انکشافی بین المللی ایالات متحده ، صندوق حمایه اطفال، سازمان صحی جهان ، UNFPA ، Global Affairs Canada ، jhpiegoپروژه حمایت ,JICA,AKF حمایه اطفال ، FP2020,CARE,MSI,AFGA,MSF,ASMO انجمن قابله های افغانستان ،ANPHA انجمن داکتران نسایی ولادی افغانستان تطبیق کننده های بسته مجموعه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی شرکا وزارت صحت عامه در حصه ارتقا عرضه خدمات صحی صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان در کشور هستند

 

usaidunicefhealthunphajhpiegojicaaaa  savefpcaremariefamily            medecinaf_social2amaanphaafghan