صحت مادر و نوزاد

به زیستن مادران و نوزادان قیومیت مهم برای وزارت صحت افغانستان میباشد.دیپارتمنت صحت مادر و نوزاد یک بازو اساسی تخنیکی ریاست صحت باروری ملزم با طیف وسیع مداخلات در مورد صحت خانم ها شروع برداشت قبلی تا مرحله آخر نوزادی که 28 روز اول زندگی نوزاد را دربر میگیرد میباشد.

هدف این بخش خدمات مراقبت های مادر و نوزاد به اساس شواهد تضمین بهترین کیفیت و تاثیر بلند که برای خانم ها واطفال عرضه میگردد میباشد و سلوک پرسونل صحی وشاخص ها که کیفیت مراقبت خانم ها نوزدان را متاثر مییسازند بهبود یابد.

این دیپاتمنت اهداف جهانی را همرا با موضوعات صحت مادر و نوزاد تعقیب میکند وانکشاف رسیدگی و مراقبت عرضه خدمات منحیث طرح و اصل حیاتی ما است تا مطمعن شویم که  مادران و اطفال در بهترین  شرایط  ممکن صحی قبل ، زمان و بعد از ولادت قرار دارند.

دیپارتمنت صحت مادر و نوزاد به اساس شواهد بسته های استندارد ملی و فرعی و رهنمود ها و پروتوکول ها در مورد موضوعات صحت مادرو نوزاد انکشاف داده است تا عرضه کنندگان مراقبت های صحی را درکار روزمره شان کمک کند و این فعالیت از طریق کمیته ها گروپ های تخنیکی جلسات تسکفورس ها نشست های غیر رسمی تعقیب میگردد.

برعلاوه بدست آوردن نتایج قابل قبول از مراقبت صحی و بهبود رضایت افراد، فامیل ها ، جامعه و استفاده خدمات این دیپارتمنت با دیپارتمنت های مربوط وزارت صحت و سازمان های تطبیق کننده پیرامون صحت مادر و نوزاد نیز هماهنگی مینماید