پروژه صندوق امانی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان

پس منظر: در اواخر سال 2013 یک اعلامیه در گرد همایی ملل متحد از طرف گروه بانک جهانی، یونیسف، کمک های مردم امریکا و درلت ناروی به نشر رسید، که به هزینه 1.15$ میلیون دالر امریکایی برای مدت سه سال جهت تسریع پیشرفت MDGs 4و 5 بود. این هزینه جهت فراهم آوری خدمات و ادویه ضروری برای مادران و اطفال در ممالک که به آن ضرورت احساس میشد و دارای مرگ و میر بلند مادران و اطفال اند، اختصاص داده شد.  42 کشور به شمول افغانستان برای این کمک مالی واجد شرایط شناخته شد. از این 42 کشور 36 کشور آن مربوط ممالک آمریکایی میباشد.

 

پروسه دخیل سازی کشور طوری است که پروژه توسط وزارت صحت رهبری میگردد. و یونیسف، سازمان صحی جهان و یو ان اف پی ای بشمول شرکای داخیلی آنرا حمایه مینمایند. ریاست صحت باروری عضو کلیدی هماهنگی در انکشاف پیشنهادیه برای فعالیت های صندوق امانی ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان بوده است. یک پیشنهادیه مفصل به سکرتریت صندوق امانی ریاست باروری و تیم هماهنگی تسلیم داده شد. این پیشنهادیه تحت مرجع SC130722  در اواسط ماه جولای سال 2016 تایید گردید و تطبیق آن رماه اگست سال 2016 آغاز گردید. بودیجه مکمل این پروژه US$ 7,747,555 دالر است ( هزینه مصرفی US$ 6,621,842) این پروژه به تاریخ 31 دسامبر 2016 به اختتام رسیدف که نمام مقدار پول تعین شده بمصرف رسید.

ساحه پروژه:

تمام کشور با تاکید بیشتر بالای ولسوالی های که در آن بار مسولیت زیاد است و همچنان ساحات که اجراات خوبی نداشته اند، بوده است.

اهداف:

 • تقویه کیفیت خدمات مبتنی بر جامعه و تسهیل صحی، صحت باروری، ، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان.
 • بهتر سازی دسترسی منابع، تجهیزات و ادویه ضروری صحت باروری، ، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان
 • تقویه و توسعه سیستم رجعت دهی
 • رشد سیستم نظارت و ارزیابی برای بهتر سازی عرضه خدمات صحی مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان.

 

نوعیت پروژه:

این پروژه توسط ریاست صحت باروری با هماهنگی و همکاری نزدیک سایر ریاست ها (CAHD, CBHC, PLD and GCMU) رهبری میشد. این پروژه از نوع off-budget بوده و تمام مسایل مالی از طریق سازمان ملل متحد همچو یونیسف، UNFPA و سازمان صحی جهان همکاری شد. جهت ردیابی پیشرفت های پروژه، کمیته هماهنگی ایجاد گردید و جلسات منظم دایر میگردید.

دست آورد ها:

آموزش:

 • در حدود 2400 عرضه کنندگان خدمات صحی در بخش BEmNOC، CEmNOC، مراقبت های اساسی و پیشرفته نوزاد، تنظیم خانواده و فیستولای ولادی آموزش دید.
 • 1100 کارمند صحی جامعه در بخش مشاوره تنظیم خانواده و تکنالوژی ادویه وقفه میان ولادت ها آموزش دیدند.
 • 500 عضو CDC یا کمیته های انکشافی جامعه، شورا های صحی و دیگر اعضای تاثیر گذار جامعه در مورد معرفی شدند.
 • در حدود 500 رهبر مذهبی، 189 معلمان مکاتب عالی، 95 ژورنالست و اعضای جامعه مدنی در مورد تنظیم خانواده و از بین بردن رسوم ناپسند صحی آموزش حاصل نمودند.

امبولانس ها، تجهیزات طبی، منابع و ادویه جات:

 • 40 عدد امبولانس برای تقویه سیستم رجعت دهی خریداری و توزیع گردید.
 • تجهیزات برای بانک خون در 21 شفاخانه ولایتی/شفاخانه حوزوی جهت بهبودی مراقبت های عاجل جامع ولادی و نوزاد تهیه و توزیع گردید.
 • تهیه منابع و اجناس برای بانک خون در تمام 34 ولایات در شفاخانه های ولایتی/حوزوی
 • ادویه و تجهیزات ضروریبرای 47 خانه صحی تهیه گردید.
 • 2600 ترازوی سالتر جهت بهبود خدمات مراقبت های ضروری نوزاد خریداری و توزیع گردید.
 • کانارسپتیف برای تمام تسهیلات صحی که توسط وزارت صحت عامه حمایه میگردید، توزیع شد.
 • برای مراقبت حبل سروی در نوزاد، پوماد کلورهکزدین تهیه و توزیع گردید.

 

توسعه خدمات: 

 • ساحه مراقبت نوزاد در 130 CHC ایجاد گردید.
 • در 20 ولایت بخش احیای نوزاد ایجاد گردید.
 • وارد فیستولای ولادی در شفاخانه ملالی بازسازی و تجهیز گردید.
 • خدمات ترمیم فیستولای ولادی و اختلالات لگن خاصره به سطح فرعی ملی توسعه داده شد.

داستان موفقیت:

بهبودی های چشمگیری در خدمات نوزادان در شفاخانه حوزوی هرات بعد از افزایش ظرفیت عرضه کنندگان صحی رونما گردید.

 1. رهبر های مذهبی حال در مورد تنظیم خانواده به مردم وعظ مینمایند. ” حال من ارزش ادویه وقفوی میان ولادت ها را میدانم.”

 

نام: محمد ابراهیم بارکزی

ولایت: بغلان

من درمورد انکشاف و عملی ساختن تنظیم خانوادگی در وعظ های روز جمعه صحبت مینمایم. و در باره وقفه میان ولادت ها معلومات حاصل نموده ام. فقد هفته گذشته وقتی در مورد صحت باروری سخن میگفتم، ولی چیزی را که نمیداستم این بود که چه قسم یک خانم حامله میگردد. امروز در مورد سیکل ماهوار معلومات حاصل نمودم، که در کدام روز ها خانم حمل گرفته میتواند و در کدام روز ها نمیتواند.

ما در مورد مسایل متلف در مدرسه صحبت مینمایم، هم چنان در مورد تنظیم خانواده. حال میتوانم به خانم های که نزدم برای حل مسایل شان میایند، جواب بهتر ارایه نمایم. و میتوانم در باره طریقه های مدرن وقفه میان ولادت ها مشوره های مفید بدهم. ” خوشحالم که این معلومات را به مردم میرسانم.”

 

درس آموخته شده: 

 • یگانه پروژه آف بجت که توسط تیم تخنیکی وزارت صحت عامه رهبری میگردد.
 • دخیل سازی مستقیم ریاست های وزارت صحت عامه جهت افزایش موثریت پروژه.
 • هماهنگی قوی میان وزارت صحت عامه و سازمان های مرتبط کننده سبب شد که تمام هزینه پولی به مصرف برسد.

 

چالش ها:

در جریان تطبیق پروژه بعضی چالش ها موجود بود. که ذیلاً بیان گردیده:

 • راهکار های متفاوت توسط مرتبط کننده های تمویل کننده روی دست گرفته شد.
 • در بعضی ساحات تطبیق پروژه به تعویق افتاد.
 • در سطح وزارت صحت کمبود کارمندان تخنیکی موجود بود.
 • در قسمت بعضی فعالیت ها اجراات با کیفیت پایین صورت گرفته بود.
 • اوضاع امنیتی که باعث کاهش فعالیت های نظارتی گردید.

 

پیشنهادات:

 • جهت کاهش هزینه اداری و تطبیقی، پروژه های مشابه باید توسط ریاست های تخنیکی وزارت صحت عامه تطبیق گردد، با اندکی تغیر/بهبودی در نوعیت پروژه: که ذیلاً بیان میگردد.
 1. افزایش تعداد کارمندان مدیریتی و تخنیکی پروژه در سطح وزارت صحت عامه.
 2. به ریاست های وزارت صحت عامه صلاحیت های بیشتر داده شود.

باز عضو سوم به شکل عقد قرارداد های فرعی باید از بین برده شود.