راهبرد

ریاست صحت باروری یکی از اجزای حیاتی وزارت صحت افغانستان است جایکه برای کاهش مرگ و میر مادران مساعدت میکند. پالیسی ملی صحت باروری (2006-2009) که با دادخواهی وزارت صحت عامه و به اثر تلاش های تخنیکی شرکا شامل دفاتر ملل متحد، و موسسات غیر دولتی منحیث یک ازاسناد های کلیدی وزارت صحت عامه شناخته […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1