راهکار (استراتیژی)

thumbnail of 5-rh-strategy-english-2012-2016

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان کاهش مرگ ومیر مادر نوزاد و بهبود کیفیت صحت باروری در میان الویت های بلند افغان قرار میدهد. فامیل ها سزاوار بلندترین حد ممکن استندارد های صحت باروری میباشند.با این راهکار وزارت تعهد متوارم خویش را برای به دست آوردن هدف (ساختن کیفیت خدمات صحت باروری موجود برای تمام […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1