پروژه ها

پس منظر: در اواخر سال 2013 یک اعلامیه در گرد همایی ملل متحد از طرف گروه بانک جهانی، یونیسف، کمک های مردم امریکا و درلت ناروی به نشر رسید، که به هزینه 1.15$ میلیون دالر امریکایی برای مدت سه سال جهت تسریع پیشرفت MDGs 4و 5 بود. این هزینه جهت فراهم آوری خدمات و ادویه […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

معلومات پروژه: تمویل شده توسط: تمویل انکشافی سارک (SDF) نوعیت تمویل: On-budget تطبیق: ریاست صحت باروری مدت تطبیق: 2013-2016 اهدلف عمومی پروژه:   افزایش پوشش و کیفیت خدمات برای جلوگیری و تداوی مشکلات صحت باروری. بهتر سازی دسترسی و بهره برداری خدمات مراقبت های عاجل و روزمره صحت باروری و نوزادان در جامعه، مریضان سراپایی […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1