رهنمود ها

رهنمود ملی خدمات وقفه میان ولادت ها برای تنظیم خانواده مبتنی بر ماموریت، دید، ارزش ها و اصول وزارت صحت و پالیسی ملی صحت دولت افغانستان استوار است. این پالیسی توضیح میدهد که وزارت صحت عامه تظمین میداردکه همه مرد و زن دسترسی به معلومات و خدمات  تنظیم خانواده داشته و تظمین میدارد که خدمات […]

دیدن
لینکهایی دانلود : انگلیسی

1