سفرهای مطالعاتی

توقع از دایر نمودن این کارکاه یک جا آوردن حکومت ملی، سازمان صحی جهان ، و صندوق حمایه اطفال همرا مسلکی هتای طراح و دیگر ماهرین تا نقش ثبت خانگی را اظمی بسازند و برای ایجاد تقاضا واکسین بهبود عرضه خدمات و اطمینان از اخذ واکسین به وقت توسط اطفال  رول بازی بتوانند. کارگاه که […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

کارگاه بازدید مطالعاتی و آموزشی مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی در شفاخنه سفدرجنگ دهلی از تاریخ 12 الی 26 دسمبر 2016 به کمک مالی صندوق حمایه اطفال کمک تخنیکی کمیته ملی علوم نوزاد کشور هند برای 22 اشتارک کننده از 6 ولایات افغانستان تنظیم گردیده بود. کمیته علوم نوزاد در سال 1980 به ابتکار […]

دیدن
لینکهایی دانلود :

1