فعال سازی پروسه ثبت خانگی صحت مادر و طفل

توقع از دایر نمودن این کارکاه یک جا آوردن حکومت ملی، سازمان صحی جهان ، و صندوق حمایه اطفال همرا مسلکی هتای طراح و دیگر ماهرین تا نقش ثبت خانگی را اظمی بسازند و برای ایجاد تقاضا واکسین بهبود عرضه خدمات و اطمینان از اخذ واکسین به وقت توسط اطفال  رول بازی بتوانند.

کارگاه که به تاریخ 14 الی 17 مارچ 2016 در کولمبو سیریلانکا بر گزار گردید یک فرصت را ایجاد کرد تا اساسات استندارد را در رهنمود ثبت خانگی که اخیرآ توسط سازمان صحی جهان به نشر رسیده بود بگذارد ( رهنمود عملی برای طراحی ، استفاده و ارتقا ثبت خانگی معافیت دهی ، سازمان صحی جهان 2015)بازدید مطالعه شامل ارزیابی استفادده و استفاده کنندگان ثبت خانگی، نقش طراحی ، کارعملی برای ساختن مثال ها کارت های بهبود یافته و انکشاف پلان عملیاتی برای بعد از کارگاه در سطح فعالیت های کشور میباشد.

اهداف:

هدف این بازدید این بود تا موجودیت ، کیفیت و استفاده از ثبت های خانگی را بین کشور های اشتراکننده  افزایش دهند.طی جهار روز فعایت ، درکار گروپی کشوراشتراک کنندگان و تشریک مساعی تیم های فراکشوری ممکن:

 

  • شناسایی و بحث روی چالش ها وخلا همرا با استفاده فعلی ثبت های خانگی.
  • کشف فرصت ها برای بهبود ثبت خانگی غرض ایجاد تقاضا و عرضه خدمات.
  • ساختن مثال ها ثبت های افزایش داده شده
  • ساختن پلان حقیقی فعایت تا تغییرات ذیل کارگاه تطبیق گردد.
  • موافقت به قدمه های بعدی تا مطابق پلان تعقیب اجرا گردد.

اشتراکنندگان

کارگاه ممکن شامل 3 تا 5 اشتراک کننده تیم ازکشور باشد.این افراد مشتمل بر مسولین حکومت ملی همچنان از حمایه اطفال سازمان صحی جهان و دیگر دفاتر مرتبط بودند.