کارگاه تنظیم خانواده بین سکتوری

کارگاه ملی کمیته هماهنگی بین السکتوری در مورد ارتقاء و حمایت تنظم خانواده/فاصله دهی میان ولادت ها در افغانستان ، وزارت صحت عامه ، کابل