مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی

کارگاه بازدید مطالعاتی و آموزشی مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی در شفاخنه سفدرجنگ دهلی از تاریخ 12 الی 26 دسمبر 2016 به کمک مالی صندوق حمایه اطفال کمک تخنیکی کمیته ملی علوم نوزاد کشور هند برای 22 اشتارک کننده از 6 ولایات افغانستان تنظیم گردیده بود.

کمیته علوم نوزاد در سال 1980 به ابتکار و رهبری داکتران اطفال که در ساحه علوم نوزاد کار میکردند ایجاد شد.

کشور هند از طریق کمیته سارک اعضای ممالک سارک را جهت بهبود و معیاری ساختن خدمات صحی نوزاد در سطح هر مرکز صحی کمک مالی و تخنیکی نمود.

اهداف و نتایج متوقع:

 • آموزش اشتراک کنندگان در مورد ضرورت شان برای مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی و جامعه.

 

 • آگاهی دادن اشتراک کنندگان در باره ابتکار مراقبت نوزاد در مرکز صحی.

 

 • تعلیم و آماده ساختن اشتراک کنندگان برای مراقبت نوزاد در اتاق ولادت ، SNCU بخش مراقبت های مراقبت بعد از ولادت.

 

 • آموزش تمام اشتراک کنندگان در مورد دانش و مهارت های احیای مجدد نوزاد.

 

 • قادر ساختن اشتراک کنندگان برای مراقبت مریض نوزاد بخش اهتمامات نوزادان مریض کوچک.

 

 • اخذ بازدهی از شنوندگان در رابطه به کارگاه و مشکلات که در ایشان روزانه حین مراقبت نوزاد مواجه شده بودند.

 

در جریان 14 روز آموزش مراقبت نوزاد در سطح مرکز صحی میتود های مختلف تدریس از قبیل خواندن در صنف ، سوال و جواب ، نمایش ، مباحثه نقش بازی کردن ، مطالعه واقعه طوفان دماغی و استفاده عملی از وسایل استفاده گردید.

 

 

جلسات کار عملی برای استفاده از وسایل:

 

در جریان مشاهده بخش آموزش ، شاگردان آموختند که چگونه استفاده ، حفظ و مراقبت و تعقیم از وسایل ذیل را انجام دهند.

 

 • گرم کننده شعاعی
 • ترازو وزن
 • بخش فوتوتراپی شامل CFL,LED
 • ماشین سکشن
 • ماشین اکسیجن شامل اکسیجن مخلوط
 • پلز اگسیمتر
 • مونیتور علایم حیاتی
 • پمپ انفوژن
 • بریت سیت
 • CPAP machine manual and advance
 • Transcutaneous bilirubinometer
 • ماشین تهویه
 • سیت اندوتراخیل

قدمه های بعدی ( پلان عملیاتی)

 • معیار جامع انتخاب ممکن برای شاگردان این جلسه انکشاف داده شود.برای تهیه استندارد خدمات مراقبت نوزاد ممکن چکلست نوزاد به حیث رهنمود باشد و تلاش برای شامل ساختن شان در مجموعه خدمات صحی اساسی و شفاخانه یی جریان دارد.
 • این تریننگ ممکن در کشور نظر به موجودیت بودیجه سال 2017 برای 100 نرس و 100 داکتر دیگر آموزش داده شود.
 • تماس منظم با INNF غرض حمایت بیشتر همرای افغانستان برای بهبود خدمات صحی نوزاد ممکن حفظ گردد.