کمیته رهبری صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان

ریاست صحت باروری ، مادر نوزاد طفل و نوجوان اولین کمیته رهبری را در سال 2017 تنظیم نمود که امروز در وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان با مدیریت معین وزارت صحت عامه محترم داکتر احمد جان نعیم و اشتراک فعال نمایندگان دفاتر ملل متحد و دست اندرکاران  صحت باروری ، مادر ، نوزاد و نوجوان وزارت صحت عامه  دایر گردید.

نقش کمیته رهبری صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان قرار ذیل میباشد:

 • تقویه دادخواهی و هماهنگی در سطوح بالا در میان دست اندرکاران کلیدی.
 • شناسایی ضرورت های اولیه صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان ، شربک ساختن درس های آموخته شده راهکار های جدید و رسیدگی ها برای تطبیق بهتر پروگرام.
 • مدرن ساختن فعالیت های صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان :و ساختن و بهبود بخشیدن میکانزیم هماهنگی و همکاری موثر بیبن سکتوری
 • تهیه راپور از دست آورد های شرکا ، پوتانسیل و چالش ها و امکانان مالی شان در ساحات صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان تا از تطاعف فعالیت ها چلوگیری صورت گیرید و مطمعن شدن از مصارف مناسب شان پروگرام و پروژه های متوقع صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان در سراسر کشور.
 • بر طرف نمودن مشکل که تاثیر اعظمی بالای پروگرام و پروژه های صحت باروری دارد.

 

در جریان این کمیته رهبری موضوعات ذیل پیشکش و مورد بخث قرار گرفت:

 • یک مرور بالای پروژه صندوق امانی:

بودیجه سال اول مالی پروژه توسط دیپاترمنت تخنیکی وزارت صحت عامه رهبری گردید.

 • یک معلومات جدیددر مورد کتاب ابتکاری صحت مادر طفل در خانه
 • معلومات جدید در مورد تطبیق موفقانه پروژه SAARC
 • معلومات جدید در مورد استفاده ابزار مسولیت پذیری ) کارد نمره دهی ) صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان و چالش های آن.
 • یک پیشگش در مورد نواقص/خلا های پروگرام صحت طفل و نوجوان.
 • معلومات عمومی جدید در مورد چالش ها و توصیه های پروگرام های صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان
 • یک پیشکش در مورد تقویه سیستم صحت برای کاهش مرگ و میر مادر.، کدام ساحات استراتیژیک برای سرمایه گذاری موجود است؟
 • معرفی وبسایت صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان و فعال ساختن آن.

 

جلسه با پیشنهادات مرتبط جلالتماب داکتر احمد جان نعیم و شرکا خاتمه یافت.ریاست صحت باروری ، مادر ، نوزاد ، طفل و نوجوان ممکن پیشنهادات را با دست اندرکاران مرتبط خویش از نزددیک تعقیب نماید.