پروژه سارک

معلومات پروژه:

 • تمویل شده توسط: تمویل انکشافی سارک (SDF)
 • نوعیت تمویل: On-budget
 • تطبیق: ریاست صحت باروری
 • مدت تطبیق: 2013-2016

اهدلف عمومی پروژه:

 

 • افزایش پوشش و کیفیت خدمات برای جلوگیری و تداوی مشکلات صحت باروری.
 • بهتر سازی دسترسی و بهره برداری خدمات مراقبت های عاجل و روزمره صحت باروری و نوزادان در جامعه، مریضان سراپایی و سطح شفاخانه ها.
 • تقویه انکشاف موسسه یی و مدیریتی در سطوح مرکزی و ولایتی جهت اطمینان حاصل نمودن در موثریت و مفید بودن هزینه عرضه خدمات باکیفیت صحت باروری.
 • انکشاف بیشترظرفیت پرسونل صحی برای مدیریت و عرضه خدمات صحت باروری به شکل بهتر و خوبتر

 

فعالیت های مشخص پروژه:

 • زیر بنا: تشکیل مراقبت های نوزادی در سطح تسهیل صحی (SNCU, NSU, NCC)*
 • تجهیزات: برای وارد های از قبل ایجاد شده در مراکز صحی شناخته شده.
 • ارتقای ظرفیت: ارتقای ظرفیت کارمندان صحی در بخش صحت مادر و طفل در مراکز صحی شناخته شده.

 

 •  SNCU: Special Newborn Care Unit، بخش مراقبت اختصاصی نوزاد
 • NCC: Newborn Stabilization Unit، بخش احیای نوزاد.
 • NCC: Newborn Care Corner، ساحه مخصوص مراقبت نوزاد

نتیجه پروژه:

 1. ایجاد مراکز معیاری مراقبت نوزاد:
 • 15 بخش مراقبت اختصاصی نوزاد (SNCU)
 • 7 بخش احیای نوزاد. (NSU)
 • 22 ساحه مخصوص مراقبت نوزاد (NCC)
 1. آموزش مراقبت جامع نوزاد برای 40 داکتر و قابله
 2. آموزش در مورد بهره مناسب برداری از تجهیزات مراکز مراقبتی نوزادان برای 60 کارمند صحی و کارمندان شفاخانه.