د مور او نوزېږدي روغتيا

د مور او ماشوم د ژوند ښه والی د عامې روغتيا وزارت له پاره يوه مهمه چاره ده. د مور او نوزېږدي روغتيا ډيپارټمنټ د ميندوارۍ روغتيا رياست بنسټيز تخنيکي مټ دی کوم چه د ميندود روغتيا په برخه کی پراخي کړنی کوی  کوم چې له میندواره کیدو تر مخه پیل  اود نوزېږدۍ تر پايه پورې دی چې د ژوند لومړۍ ۲۸ ورځې هم پکې شا ملی دی.

د دې څانګې موخه د مور او نوزېږدي د پاملرنو د ښه کيفيت ډاډمن کول، پر شواهدو ولاړ او د لوړ اغېز لرونکو خدمتونو وړاندې کول دي او د روغتيايي کارکوونکو چلند او د هغو شاخصونو ښه کول چې د مور او نوزېږدو پاملرنې اغېزمنوي.

دغه ډيپارټمنټ د مور او نوزېږدي د روغتیا  په برخه کی نړيوالې موخې تعقيبوي. د مور او نوزېږدي خدمتونو ته د حياتي اصل او طرحې په توګه په دوامداره ډول پرمختيا ورکوي څو ډاډه شي چې ميندې او ماشومان مخکې له زيږون څخه، د زيږون پر مهال او د زيږون څخه وروسته دښی ممکني روغتیا درلودونکی اوسی

د مور او نوزېږدي ډيپارټمنټ د میندونو(شواهدو) پر بنسټ د مور او نوزېږدي روغتيايي موضوعاتو اړوند ملي او محلي سټنډرډونو ټولګې، لارښوود کتابونه، پروټوکولونه جوړ کړي څو د روغتيايي کارکوونکو د ورځينيو کړو وړو سره مرستندوی شي. دغه کړنې د کمېټو، تخنيکې ګروپو، غونډو، ټسک فورسونو او سېمپوزيمونو له لارې تعقيبېږي.

.ددی لپاره چه د روغتیایی څارنو څښه اعظمی لاس ته راوړنه ولرواو همدارنګه دوګړو،کورنیواو ټولنی رضایت زیات او دمور نوزیږی دروغتیایی خدمتونو څښه ګټه اخیستنه زیاته شی نوموړی ډيپارټمنټ د دې ډيپارټمنټ خدمتونه د وزارت له نورو ډيپارټمنټونو او د پلې کوونکو مؤسسو سره همغږي کوی