د ميندوارۍ روغتيا اړوند ناروغۍ

د ميندوارۍ، مور، نوزېږدو، ماشومانو او تنکيو ځوانانو روغتيا رياست د ميندوارۍ روغتيا يونټ پر پروګرامونو، راپور ورکولو، مفاهمې، همغږۍ، مانېټورېنګ او سوپروېژن، ټرېننګ (روزنو) او ټولو ناروغيو باندې تمرکز کوي. د کړنو لنډيز يې لاندې شته.

  • د پروګرام جوړول، د ملي پلانونو پرمختيا او د ولادي فېسټولا راپور ورکول، د تيو او د رحم د غاړې سرطانونه، اېچ آی وي، د جنسي نږدېکت له لاری انتقالیدونکی انتانات، شنډوالی او منوپوز اړند مسئلې، د RMNCAH د سندونو په مرور او تجديد او اړوندو پروسو کې مرسته، د اوونيزو، مياشتنيو،دری مياشتنيو او کلنيو راپورونو په چمتو کولو کې مرسته، د سټراټېژيکو پروګرامونو د طرحه کولو په غونډو کې د  غیر ساری ناروغیو، دوقایوی طب او دساری ناروغیودریاستونو GDPM,NCD ،CDC) او د نورو شريکانو ګډون او په نږدې همکارۍ تر سره کول

 

  • همغږي او مفاهمه:

د رحم دغاړې او تيو د سرطانو د لومړۍ مرحلي د معاينې د مرکزونو د پراختيا او نويو جوړولو همدارنګه په حوزوي روغتونو کې د ولادي فېسټولا د پروګرام اهتماماتو او پر فېسټولا، د تيو او رحم د غاړې سرطانونو، اېچ آی وي/ د جنسي نږدېکت له لاری انقالیدونکی انتانات، شنډوالی او منوپوز باندې کار کولو د کمېټو رهبري کول.

 

 

  • مانېټورېنګ او سوپروېژن:

د فېسټولا، د تيو او رحم د غاړې سرطانونو او د هغې اړوند روزنیزو پروګرامونو او غونډو څښه په منظم ډول د مانېتورېنګ او سوپروېژن ليدنې تر سره کول. د ولادي فېسټولا او سرطانونو اړوند راپورونو را ټولول او فيډبک چمتوکول او د هغې لېږل.

  • ټرېننګ او د وړتياو لوړول:

نوموړی ډیپارټمنټ د ولادي فېسټولا ،د تيو او رحم د غاړې سرطانونو، شنډوالی او د منوپوزد ستونزو د روزنیزټولګې، د ترېننګ د ټولګو د درسي سرچينو نوي کول او بشپړول او د پرمختيا  چاری اسانه کوي.