زده کړه او همغږي

د RMNCAH د زده کړو او همغږي ډيپارټمنټ د خپلو ټولو تخنيکي کارکوونکو د کړنو څارنه کوي. په ملي کچه د شته سرچينو د همغږي کولو له پاره اړينې لارښوونې کوي، د RMNCAH پاليسۍ او سټراټيژۍ د پلې کولو له پاره د عامې روغتيا وزارت له نورو ډيپارټمنټونو، تمويل کوونکو او نورو کاري ګډونوالو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. د RMNCAH د کيفيت لرونکو کړنو د وړاندې کولو څخه منظم نظارت او ارزونه تر سره کوي. په ملي کچه د نظارتي رول د ځواکمنتيا له پاره، سټراټيژيک مسلکي رهبريت او تخنيکي پاليسي چمتو کوي.

د اوږد مهاله او لنډ مهاله پلانونو د پراختيا په پروسه کې د رهبريت رول لري. د RMNCAH د پروګرامونو د انکشاف او د اسنادو مرور او د مهمو کنفرانسونو اسانچارۍ له پاره له خپلو شريکانو سره په ملي او ولايتي کچه همغږي کوي.

د نظارت، ارزونې او په بشپړ ډول د مداخلاتو مرور له پاره د RMNCAH  رياست پلانونو ته پراختيا ورکوی او د عملي کولو له پاره يې هڅې کوي. د RMNCAH  رياست د همغږۍ غونډې جوړوي. د ميندوارۍ روغتيا له ولايتي آمرينو د تخنيکې راپورونو له ټولو څخه ځان ډاډمنوي او د RMNCAH  رياست پروګرامونو له پاره لارښوونه کوي.

 د نورو رياستونو په مرسته د اسنادو د طرحه کولو، پلي کولو، ثبت کولو او د ښو کړونوپه شريک کولو کې همغږي کوي. د ميندوارۍ رياست اړوند نوښتګرو مداخلو د نمرو ورکولو کارت په شمول، ملاتړ يې کوي او پراختيا ورکوي. د تمويل کوونکو بنسټونو له پاره پروګرامونه او نور ډيپارټمنټونه د کیفيت لرونکو راپورونو په جوړولو او لېږلو کې لارښودنه ورته کوي. له ولايتونو څخه مرکز ته او د هغې بر عکس د داخل خدمت زده کړو کارولو څخه ځان ډاډمنوي او همغږي کوي يې ترڅو د داخل خدمت زده کړو او د خدمت بهير تر منځ اړيکي جوړې او د ميندوارۍ، مور، نوزېږدو، ماشومانو او تنکيو ځوانانو روغتيا رياست په کاري ساحو کې د زده کړو د ډيپارټمنټ په نږدې همکارۍ سره تقويه کړي.