سارک پروژه

د پروژې معلومات:

 • د (SDF) د سارک د پرمختیايي بودجې په مالي مرسته
 • د تمویل ډول: On-budget
 • تطبیق: د میندوارۍ روغتیا ریاست
 • د تطبیق موده: 2013-2016

د پروژې عمومي هدفونه

 • د میندوارۍ روغتیا ستونزو مخنیوي لپاره د روغتیايي خدمتونو د پوښښ او کیفیت لوړول
 • د نا بستر ناروغانو، روغتون او ټولنې په کچه د میندوارۍ روغتیا ورځنیو او نوزیږو د څارنو دخدمتونو د لاسرسي او کیفیت ښه والی
 • د میندوارۍ روغتیا د اغیزمنو، ارزانو او باکیفیته خدمتونو د ډاډمنولو لپاره په مرکزي او ولایتي کچه د موسساتي پرمختیا او مدیریت غښتلي کول
 • دروغتیایی کارکوونکو د ظرفیت لا زیانول تر څو د میندوارۍ روغتیا یی خدمات په ښه طریقه مدیریت او وړاندی کړی

د پروژې مشخص فعالیتونه:

 • بیخبنا: د روغتیايي مرکز په کچه د نوزیږو مراقبت رامنځ ته کول(SNCU, NSU, NCC)*
 • تجهیزات: په ټاکل شویو روغتیايي مرکزونو کې د نوزیږو مخکې جوړو شویو وارډونو ته اړونده وسایل تهیه کول

 

 • ظرفیت لوړول: په ټاکل شویو روغتیايي مرکزونو کې د مورماشوم د روغتیا په اړه د روغتیایی پرسونلو دطرفیت لوړول

 

 • *  SNCU: Special Newborn Care Unit، د نوزیږو د ځانګړي مراقبت څانګه
 • NSU: Newborn Stabilization Unit،
 • د نوزیږو د ثبات څانګه.
 • NCC: Newborn Care Corner، د نوزیږو د مراقبت ځانګړې ساحه (کنج)

 

د تطبیق پروسه

د پروژې پایلې:

 1. د نوزیږو د څارني د معیاري مرکزونو جوړول:
 • 15 د نوزیږو د اختصاصي څارنو څانګي (SNCU)
 • ۷د نوزیږي د ثبات څانګي. (NSU)
 • 22 د نوزیږي د څارني ځانګړې څانګي(NCC)
 1. د 40 داکترانو او قابلو لپاره د نوزیږو د جامع روزنیز پروګرام دایرول
 2. ۶۰ روغتیايي او دروغتون کارکوونکو ته د نوزیږو د څارني د مرکزونو له تجهیزاتو د مناسبې ګټې اخستنې زده کړه.