شريکان

د ميندوارۍ، مور، نوزېږدو، ماشومانو او تنکيو ځوانانو روغتيا رياست د خپلو ډېرو نړيوالو او کورنيو شريکانو سره په ګډه هڅه کوي څو په افغانستان کې د مور، نوزېږدي او ماشوم روغتيايي خدمتونو وړاندې کول ښه شي. د امريکې متحدو ايالاتو د نړيوالې پرمختيا اداره، ماشومانو د ملاتړصندوق، نړيوال روغتيايي سازمان، UNFPA ، Global Affairs Canada ،د  Jhpiego حمایت پروژه ,JICA,AKF د ماشومانو ملاتړ، FP2020,CARE,MSI,AFGA,MSF,ASMO ، د افغانستان د قابلو ټولنه ،ANPHA د افغانستان د نسايي ولادي ډاکټرانو ټولنه، د روغتيايي خدمتونو د بنسټيزې ټولګې او د روغتونو په کچه پلي کوونکي په هېواد کې د عامې روغتيا وزارت سره د ميندوارۍ، مور، نوزېږدو، ماشومانو او تنکيو ځوانانو د روغتيايي خدمتونو د کچې په لوړولو کې شريکان دي.

 

usaidunicefhealthunphajhpiegojicaaaa  savefpcaremariefamily            medecinaf_social2amaanphaafghan