ماموريت او لرليد

ماموريت

 د ميندوارۍ روغتيايي پاملرنو د وړاندې کولو څخه په ډاډمن کېدلو سره په افغانستان کې د کورنيو ميندوارۍ روغتيا وضعيت ښه والی او په مساوي او دوامداره توګه د ميندوارۍ روغتيا لوړوالی.

لرليد

په افغانستان کې روغتيا لرونکې کورني چېرته چې ټول وګړي وکولای شي د ميندوارۍ روغتيا مالوماتو او کيفيت لرونکو خدمتونو ته د ټول عمر په اوږدو کې لاسرسی ولري.