کورنی تنظيم او د ميندوارۍ روغتيا دتوکو خوندیتوب

د ميندوارۍ، مور، نوزېږدو، ماشومانو او تنکيو ځوانانو روغتيا رياست د کورني تنظيم او د ميندوارۍ خدمتونو ډيپارټمنټ په ټوليز ډول د کورني تنظيم د کړنو څارنه، د پاليسيو او سټراټيژيو جوړول، د کړنو ترسره کول، د پروټوکولونو پرمختيا، د پلې کوونکو مؤسسو د کړنو لارښوونه او د نورو ګډونوالو سره همغږي کولو او رهبري کولو صلاحيت لري.

د RMNCAH د سټراټيژۍ  له مخی د کورني تنظيم او د  ميندوارۍ روغتيا دتوکو خوندیتوب ډيپارټمنټ لومړنی مسؤوليت ، د کورني تنظيم/ د زيږونو تر منځ واټن را وستلو او د  ميندوارۍ روغتيا دتوکو خوندیتوب دی.

د FP/RHCS ديپارټمنټ موخه د ټولنې، انکشافي شريکانو او خصوصي سکټور په ګډون د کورني تنظيم/ د زيږونو تر منځ واټن را وستلو خدمتونو له لارې د افغان کورنيو د ميندوارۍ روغتيايي وضعيت ښه والی دی.

د RMNCAH سټراټيژۍ دوه سټراټېژيکې لارې مستقمآ د کورني تنظيم/ د زيږون تر منځ واټن را وستلو او د ميندوارۍ روغتيا دتوکو خوندیتوب د خدمتونو په  وړاندي کولو په ښه والي او د کورني تنظيم/ د زيږون تر منځ واټن را وستلو خدمتونو د پوښښ په زياتوالي تمرکز کوي د ټولو وکړو له پاره خصوصآ په لرې پرتو سيمو کې د بې وزلو کسانو او د کوچې وکړو تر منځ د کورني تنظیم/ د زيږون تر منځ واټن د پوښښ زیاتوالی د RMNCAHدریاست  په اولیتونو کی شامل دی  ترڅوځواني  مېرمنې د خپل لومړي ميندواري ځنډ اچولو ته هڅول کېږي. دغه ديپارټمنټ د خپلو شريکانو په همکارۍ همغږۍ، ملاتړ او د مرسته کوونکو د سرچينو په خوځښت راوستو سره کړنې تر سره کوي.

د کورني تنظيم پرمختيا د ملاتړ غوښتلو، د پاليسي په کچه خبرو اترو، د روغتيايي کارکوونکو د وړتياو لوړول د کورني تنظيم د بشپړو متودونو وړاندې کولو له پاره، په مختلفو کچو د کورني تنظيم/ د زيږون تر منځ واټن را وستلو خدمتونو وړاندې کولو ښه والی، د ټولنې په کچه د کورني تنظيم/ د زيږونو تر منځ واټن را وستلو خدمتونو ځواکمنتيا، د کورني تنظيم/ د زيږونو تر منځ واټن را وستلو خدمتونو د پراخه کارولو له پاره د مالوماتو، تعليماتو، مفاهمې او د سلوک بدلون زياتولی، د خصوصي سکټور په مختلفو کچو کې د کورني تنظيم/ د زيږونو تر منځ واټن را وستلو د خدمتونو ورګډول (ادغام)، د مالوماتو شريکولو د بهېر پياوړتيا د اټکل او محاسبې په شمول د ميندوارۍ روغتيا د خدمتونو له پاره د اکمالاتو د منظمو فرمايشونو په شمول، د ميندوارۍ با کيفيته روغتيايي خدمتونو او اکمالاتو ته لاسرسی، د ميندوارۍ روغتيا خدمتونو په داخل خدمت زده کړو ځواکمنتيا او د ميندوارۍ روغتيا خدمتونو ښه والی، شتون او هغې ته لاسرسی د دغه ډيپارټمنټ موخې دي