د RHD په اړه

د مور او نوزیږدي  مړینې راکمول او میندوارۍ روغتیا ښه والي د عامې روغتیا وزارت په لومړیتوب کې ځای لري. افغان کورني د ممکنه ښه معیاري میندوارۍ روغتیا خدماتو وړ دي. د دې تګلارې په رڼا کې د عامي روغتیا وزارت ټولو هیوادوالو ته د باکیفیته میندوارۍ روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو موخې ترسره کولو ته ژمن دی.

د ستراتیژۍ څلورو برخو ته د لومړیتوب په ډول کتل کیږي: د مور او نوزیږدي روغتیا،د زیږون تر منځ واټن/کورني تنظیم، د سینې او رحم د عنق سرطان، او مقاربتي انتاناتو انتقال. ستراتیژیک پلان او په راتلونکې پنځه کلونو کې بشپړ تطبیق ته په کتو سره په ستراتیژۍ کې څو نورې برخې هم شته چې بشپړ تطبیق یې تر ټولو مهمه موخه ده. دا ساحې د عقامت او ولادي فسټولا څخه عبارت دي. څو نور موضوعات هم په ګوته شوي چې د ستراتیژۍ یوه برخه او کله ناکله ټولې برخې اغیزمنې کوي. دا په دې سند کې جلا راغلي دي. چه عبارت دي له: په بیړنیو حالاتو کې میندوارۍ روغتیا، جنډر، تغذیه، رواني روغتیا، معلومات، تعلیمات او مفاهمه/د سلوک د بدلون مفاهمه ((IEC/BCC، د کیفیت تضمین، میندوارۍ روغتیا څیړنې او میندوارۍ روغتیا او خصوصي سکتور.