پیښې او خبرونه:

د میندوارۍ، مور،ماشوم او نوزیږدي روغتیا ریاست په ۲۰۱۷ کې د میندوارۍ، مور، ماشوم او نوزیږدي روغتیا رهبرۍ لومړۍ کمیټه رامنځته او لومړنۍ ناسته یې د عامې روغتیا وزارت

دیدن
لینکهایی دانلود :

په افغانستان کې د کورني تنظیم/زیږون واټن د ودې او ملاتړ په اړه د بین السکتوري همغږۍ ملي کمیټې ورکشاپ، د عامې روغتیا وزارت، کابل

دیدن
لینکهایی دانلود :

1