مطالعاتي کتنې:

. انزوای کنونی پاکستان برآیند همین سیاست است. تا زمانی که پاکستان از میراث جنرال ضیاالحق و جنرال مشرف عبور نکند، روند انزوایش ادامه خواهد یافت

دیدن
لینکهایی دانلود :

د تسهیل په کچه د نوزیږدي څارنې مطالعاتي کتنه او روزنیز ورکشاپ د نوي ډیلي په سفدرجنګ روغتون کې د ۲۰۱۶ کال د ډسمبر له ۱۲ تر ۲۶ نیټې پورې د

دیدن
لینکهایی دانلود :

1