د کورني تنظیم بین السکتوری ورکشاپ

په افغانستان کې د کورني تنظیم/زیږون واټن د ودې او ملاتړ په اړه د بین السکتوري همغږۍ ملي کمیټې ورکشاپ، د عامې روغتیا وزارت، کابل