اتاق مراقبت های جدی نوزادان، شفاخانه استقلال (16-07-2016)