ورکشاپ مرور ریاست باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان. زون مرکزی